Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 15/2014 της 31ης
 Οκτωβρίου 2014 τακτικής συνεδρίασης του
 ∆ η µ ο τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ Θ έ ρ µ ο υ
 Αριθµός Απόφασης: 189/2014
ΘΕΜΑ: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου σύνδεσης Τοπικών
Κοινοτήτων ορεινής περιοχής ∆ήµου Θέρµου»
 Στο Θέρµο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 31 του µηνός
Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.
16/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη
του, στο ∆ήµαρχο καθώς και σ΄ όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των
Τοπικών Κοινοτήτων, χωριστά, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε το άρθρο 67
του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης).
 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, αφού από το σύνολο των 21 µελών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παραβρέθηκαν 19 µέλη. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Mαραγιάννης Κων/νος (Πρόεδρος) 11. Κοµποτού-Λαγιοπούλου Γιαννούλα
2. Αθανασίου (Κουκούλιας) Κων/νος) 12. Κοντογιάννης Γεώργιος
3. Αναγνωστάκης Κων/νος 13. Κότσαλος Κων/νος
4.Bαλλής Αθανάσιος 14. Κωστακόπουλος Νικόλαος
5.Γλαβάς Γεώργιος 15. Μητροµάρας Ευθύµιος
6. Καλογερής Παναγιώτης 16. Παπαδηµητρίου Νικόλαος
7. Κασόλας Θεόδωρος 17. Παπαθανασόπουλος (Κοροµπίλης) Ιωάννης
8. Κατσαρός Αριστείδης 18. Πριόνας Αντώνιος
9. Καφρίτσας Πέτρος 19. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
10.Κόκκοτος ∆ηµήτριος
 ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καληµέρη Ιωάννα -1- 2. Μαραγιάννης Απόστολος -1-

 Από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι παρακάτω:
Ζαρκάδας Αριστείδης, Κατσαρός Κων/νος, Καρβελάς Λάµπρος, Μπαλαµάτσης ∆ηµοσθένης,
Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Συρακούλας Ιωάννης, Σύρρος
Γεώργιος
 Από τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι παρακάτω:
Αντωνόπουλος Αναστάσιος, Βέλλιος Νικόλαος, Γροµητσάρης Χρήστος, Ελευθεριάνος
Γεώργιος, Κουρελής Κων/νος, Ραµαντάνης Ιωάννης, Ρασσούλη Γεωργία, Σκούµπας
∆ηµήτριος, Τσάµης Γεώργιος, Τσόλκας Ιωάννης
 Παραβρέθηκαν, επίσης, ο ∆ήµαρχος Κωνσταντάρας Σπυρίδων και ο υπεύθυνος για την
τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του ∆ήµου, Κων/νος Κουκούτσης
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 1
ο
θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, που αφορά την Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων ορεινής περιοχής ∆ήµου Θέρµου, έδωσε τον
λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κωστακόπουλο Νικόλαο για την εισήγηση του
θέµατος.
Ο κ. Κωστακόπουλος, εισηγούµενος το θέµα, είπε: «Το πρόβληµα της
προσπελασιµότητας συνιστά την «αχίλλειο πτέρνα» για τον ορεινό ∆ήµο Θέρµου, ο
οποίος εξαιρέθηκε από τη συγχώνευση µε το σχέδιο «Καλλικράτης» λόγω του
στοιχείου της ορεινότητας, αφού, εκτός από την προβληµατική σύνδεσή του µε τα
αστικά κέντρα και µε το εθνικό δίκτυο µεταφορών, αντιµετωπίζει το πρόβληµα της
ύπαρξης εκτεταµένου χωµάτινου οδικού δικτύου σύνδεσης των ορεινών Τοπικών
Κοινοτήτων του.
Περιγραφή του προβλήµατος
Το οδικό δίκτυο της κατ’ εξοχήν ορεινής περιοχής του ∆ήµου Θέρµου
εξακτινώνεται από το Θέρµο προς βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση
διακλαδιζόµενο σε 5 (πέντε) κύριους οδικούς άξονες του επαρχιακού δικτύου και στη
συνέχεια σε άλλους µικρότερους, έτσι ώστε να συνδέσει τους 22 (είκοσι δύο)
οικισµούς της περιοχής αυτής, οι οποίοι ανήκουν σε 10 (δέκα) Τοπικές Κοινότητες,
µε την έδρα του ∆ήµου και µε το εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ µε την προέκτασή του
προς τις όµορες περιοχές της Ν/Α Ευρυτανίας και της Ναυπακτίας συνδέει µ’ αυτές
τόσο τη συγκεκριµένη περιοχή όσο και το Θέρµο και την ευρύτερη περιοχή της
Τριχωνίδας.
Η ορεινή αυτή περιοχή, η οποία παρεµβάλλεται γεωγραφικά ανάµεσα στην
ορεινή Ναυπακτία και στην Ν/Α Ευρυτανία, είναι αποµονωµένη, αφού στο σύνολό
της σχεδόν συνδέεται µε χωµάτινους δρόµους. Όσο για την πρόοδο που έχει
σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια στο ζήτηµα του εκσυγχρονισµού της οδοποιίας αυτής
της περιοχής, είναι σχεδόν µηδαµινή, αφού ουδέποτε υπήρξε αντίστοιχη πολιτική
βούληση στον ανάλογο βαθµό που απαιτούνταν για την επίλυση αυτού του
κεφαλαιώδους προβλήµατος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µε τα έργα οδοποιίας που υλοποιήθηκαν στην
περιοχή αυτή την τελευταία 25/ετία, ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόµοι σύνδεσης
µόνο 5 (πέντε) οικισµών από τους 22 (είκοσι δύο) συνολικά της περιοχής, οι
οποίοι απέχουν ακτινωτά από το Θέρµο έως 20 (είκοσι) χµ., ενώ δεν έχουν συνδεθεί
άλλοι οικισµοί που βρίσκονται στην ίδια ακτίνα απόστασης από το Θέρµο και άλλοι
που βρίσκονται σε απόσταση ακόµα και πλέον των 30 χµ. από το Θέρµο. Επιπλέον,
παραµένουν ηµιτελή, λόγω ανεπάρκειας των απαιτούµενων πιστώσεων,
οδικά έργα που αναφέρονται σε βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµων
σύνδεσης κάποιων κύριων οικισµών, τα οποία είτε είχαν ξεκινήσει τα τελευταία
χρόνια είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.
Έτσι, 17 οικισµοί (Αγία Τριάδα, Άγιος Θεόδωρος, Αµβρακιά, Αµπέλια, Άνω
∆ρυµώνας, Αργυρό Πηγάδι, ∆άφνη, ∆ιπλάτανος, Θεοτόκος, Κοκκινόβρυση, Κοσκινά,
Λαδικού, Μελίγκοβα, Νεροσύρτης, Νεροχώρι, Πέρκος, Χαλίκι) που ανήκουν σε 8
(οχτώ) Τοπικές Κοινότητες, από τους 22 (είκοσι δύο) συνολικά οικισµούς της
περιοχής αυτής, επικοινωνούν ακόµη σήµερα, τόσο µε το κέντρο όσο και
µεταξύ τους και µε τις όµορες περιοχές της Ναυπακτίας και της Ευρυτανίας,
αποκλειστικά µε υποτυπώδεις χωµατόδροµους, οι οποίοι βρίσκονται στο
στάδιο της πρώτης διάνοιξης, µε ελλιπή γεωµετρικά στοιχεία, χωρίς
στοιχειώδη τεχνικά έργα και χαλικόστρωση και µάλιστα ελλιπέστατα συντηρηµένοι και σε κάποιες περιπτώσεις αποκλεισµένοι για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα από καθιζήσεις που ουδέποτε αποκαταστάθηκαν οριστικά, αλλά
που πάντα αντιµετωπίζονται µε πρόχειρες παρεµβάσεις προσωρινού
χαρακτήρα.
Με αυτά τα δεδοµένα, εύκολα διαπιστώνεται από τον καθένα ότι η περιοχή
αυτή αντιµετωπίζει το πρόβληµα της οδοποιίας σε βαθµό µοναδικής έντασης στην
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και ίσως και ολόκληρης της χώρας. Και δεν συζητάµε
για αγροτικό δίκτυο αλλά για δρόµους του επαρχιακού οδικού δικτύου !!!
Η βασική αιτία ύπαρξης του προβλήµατος αυτού
Για όποιον γνωρίζει αυτή την απροσπέλαστη, άγνωστη, αλλά και πολλά
υποσχόµενη περιοχή, λόγω του αναξιοποίητου περιβαλλοντικού αποθέµατος που
διαθέτει, θα διακρίνει εικόνες από «την άλλη Ελλάδα», την Ελλάδα της υπανάπτυξης
που βιώνει την ελλιπέστατη κρατική µέριµνα ως θύµα της ανισόρροπης
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. ∆εν θα είχε νόηµα να προβούµε στην ανάλυση
των αιτιών που έχει οδηγήσει σ’ αυτή την κατάσταση ούτε στον καταλογισµό
ευθυνών.
Σηµασία έχει ότι η ολιγωρία όλων των συναρµόδιων φορέων της πολιτείας σε
µεγάλο βάθος χρόνου έχει ως αποτέλεσµα να παραµένει αποκοµµένη από τον
έξω κόσµο µια ολόκληρη περιοχή, η οποία έχει έκταση 160 τετραγωνικά
χιλιόµετρα και καταλαµβάνει κάτι λιγότερο από τη µισή έκταση του ∆ήµου
Θέρµου, σχεδόν διπλάσια της έκτασης της Μυκόνου ή αντίστοιχη αυτής της
Μήλου. Το πρόβληµα αυτό, µάλιστα, υποβαθµίζεται συστηµατικά ή και
αγνοείται ακόµα από τους αρµόδιους φορείς τόσο της Αυτοδιοίκησης όσο και
της κρατικής διοίκησης.
∆υστυχώς, παρόλο που χωροθετείται στην καρδιά του ηπειρωτικού κορµού
της Ελλάδας η συγκεκριµένη περιοχή, είχε την … ατυχία (;) να βρίσκεται στα
όρια του γεωγραφικού χώρου που προσδιορίζει τις εκάστοτε ενότητες της
τοπικής αυτοδιοίκησης ή της αποκεντρωµένης διοίκησης, όπου ουδέποτε
φθάνει ως εκεί το βλέµµα και το ενδιαφέρον των εκάστοτε διοικήσεων µε την
κατεστηµένη νοοτροπία που χαρακτηρίζεται από κοντόφθαλµες και
κεντροβαρείς αντιλήψεις, που αποτελούν δυστυχώς κανόνα στην άσκηση
διαχρονικά της πολιτικής στη χώρα µας και στην περιοχή µας.
Η αναπτυξιακή διάσταση του ζητήµατος
Η ορεινή περιοχή του ∆ήµου Θέρµου διαθέτει ποικιλία ορεινών και
παραποτάµιων οικοσυστηµάτων µε σπάνιο φυσικό κάλλος και πολλαπλά τουριστικά
ενδιαφέροντα, αφού περιλαµβάνει µεγάλο τµήµα του Ανατολικού Παναιτωλικού, που
διασχίζεται από τον Εύηνο και τους παραποτάµους του, Γιδοµανδρίτη και Φειδάκια,
σηµαντικό µέρος του οποίου υπάγεται στη ζώνη προστασίας της φύσης Natura
2000, και γι’ αυτό µπορεί να λειτουργήσει στο σύνολό της ως ολοκληρωµένο Ανοικτό
Οικοτουριστικό Πάρκο.
Αυτό το πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεµα της περιοχής αυτής, το
πλήθος µνηµείων της αγροτικής και πολιτιστικής της κληρονοµιάς, η
συµπληρωµατικότητά της αναφορικά µε τα ιδιαίτερα σηµαντικά φυσικά και
πολιτιστικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εγγύς περιοχής του Θέρµου και
της λίµνης Τριχωνίδας (Αιτωλική Συµπολιτεία, Αρχαιολογικός Χώρος και νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρµου, Κοσµάς Αιτωλός, βυζαντινά µοναστήρια, Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.α.), η γειτνίασή της µε την Ευρυτανία και τη
Ναυπακτία – περιοχές στις οποίες αυτή παρεµβάλλεται γεωγραφικά και συναποτελεί µ’ αυτές ενιαίο γεωγραφικό και οικονοµικό χώρο – το κλίµα της και η µικρή
απόστασή της από τα κύρια αστικά κέντρα της περιοχής, Αγρίνιο και Πάτρα,
αποτελούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που κατατάσσουν την ορεινή περιοχή
του ∆ήµου Θέρµου σε εν δυνάµει υποδοχέα εξοχικής κατοικίας και προορισµό
ανάπτυξης οικοτουριστικών και συναφών εναλλακτικών δραστηριοτήτων,
στοιχείων µε µείζονα σηµασία για την ανάπτυξη της περιοχής Θέρµου, Ναυπακτίας
και Ευρυτανίας στην ολότητά της.
Για την αξιοποίηση όµως των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής
του Θέρµου, πρωταρχική προϋπόθεση αποτελεί η άρση της αποµόνωσης της
ορεινής ενδοχώρας του Θέρµου, ώστε να αξιοποιηθεί το σηµαντικό για την
ανάπτυξη στοιχείο της ορεινότητας που παραµένει σε ύπνωση. Αυτό
επιβάλλεται, εξάλλου, στα πλαίσια της αναγκαιότητας για συµπληρωµατικότητα των
δράσεων, ώστε να αξιοποιηθούν και να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την
ανάπτυξη οι δηµόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα σ’
αυτή, προκειµένου και το κόστος για τη συγκεκριµένη υποδοµή να µετουσιωθεί σε
αναπτυξιακή δυναµική.
Με δεδοµένο ότι η περιοχή του ∆ήµου Θέρµου εξελίσσεται τελευταία σε νέο
τουριστικό προορισµό ιδιαίτερα ελκυστικό λόγω των προαναφερόµενων
χαρακτηριστικών της και των σχετικών υποδοµών που έχουν υλοποιηθεί κυρίως στο
Θέρµο (Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α.), το συγκεκριµένο ζήτηµα υπερβαίνει την τοπική
του σηµασία και αποκτά περιφερειακή διάσταση, καθώς η ανάδειξη ενός νέου
τουριστικού προορισµού εντός των ορίων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
προσδίδει σ’ αυτή σηµαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτηµα περιφερειακού
ενδιαφέροντος.
Ο στόχος, όµως, για ανάδειξη της περιοχής του Θέρµου σε τουριστικό
προορισµό δεν θα υλοποιηθεί στο εύρος που είναι δυνατό, αν δεν προστεθούν στα
προαναφερόµενα χαρακτηριστικά του Θέρµου και της λίµνης Τριχωνίδας και αυτά
που συµπεριλαµβάνονται στον όρο ορεινότητα, που αποτελεί τη βασικότερη
προϋπόθεση για την προσέλκυση επισκεπτών σε δωδεκάµηνη βάση, όπως
επιτάσσει η ανάγκη για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της χώρας και της
συγκεκριµένης περιοχής.
Αυτά τα χαρακτηριστικά τα διαθέτει απλόχερα η ορεινή ενδοχώρα του Θέρµου
και περιµένουν την ανάδειξή τους, ώστε να συµπληρωθεί το παζλ των στοιχείων
εκείνων της ευρύτερης περιοχής που είναι ικανά να καλύψουν πολλαπλά
ενδιαφέροντα των επισκεπτών κι έτσι να λειτουργήσουν από κοινού στην µεγέθυνση
της επισκεψιµότητας στην περιοχή. Το γεγονός, εξάλλου, ότι η ορεινή αυτή περιοχή
δεν απέχει περισσότερο από 80 (ογδόντα) χµ. από την Πάτρα, ένα από τα
µεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, και βρίσκεται σε ευνοϊκή απόσταση από την
Αθήνα, συνιστά επιπλέον στοιχείο που συνηγορεί στον παραπάνω ισχυρισµό. ∆εν
µπορεί, φυσικά, να προκύψει κάτι τέτοιο χωρίς την άρση της αποµόνωσης της
περιοχής αυτής, µέσω της ασφαλτόστρωσης του οδικού της δικτύου.
Στην προοπτική αυτή δεν µπορεί να παραµένουν ουσιαστικά
απροσπέλαστοι οι οδικοί άξονες διασύνδεσης της ορεινής περιοχής του
∆ήµου Θέρµου, οι οποίοι, µεταξύ των άλλων σηµαντικών φυσικών πόρων που
αναδεικνύουν, συνδέουν ταυτόχρονα το Θέρµο µε δύο σηµαντικούς
τουριστικούς πόρους που βρίσκονται στις όµορες αυτές περιοχές, το φαράγγι
Πανταβρέχι και την Ευηνολίµνη.
Οι πόροι αυτοί δεν αποδίδουν αναπτυξιακά στο Θέρµο, παρόλο που
εντάσσονται στην αναπτυξιακή ενδοχώρα του Θέρµου και βρίσκονται σε
απόσταση ανταγωνιστική από το Θέρµο σε σχέση µε την αντίστοιχη των αστικών κέντρων, στις περιοχές των οποίων αναφέρονται. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η απόσταση Θέρµο – Πανταβρέχι είναι 48 χµ. έναντι 63 χµ. της αντίστοιχης
Καρπενήσι – Πανταβρέχι και η απόσταση Θέρµο – Ευηνολίµνη 38 χµ. έναντι
αντίστοιχης 70 χµ. Ναύπακτος – Ευηνολίµνη, µέσω των κοντινότερων αντίστοιχων
διαδροµών από το Θέρµο, οι οποίες όµως παραµένουν σχεδόν απροσπέλαστες. Με
την εξασφάλιση, όµως, των προσβάσεων προς αυτούς από το Θέρµο, θα
προστεθούν ως νέοι τουριστικοί προορισµοί σ’ αυτό, συνιστώντας επιπλέον
αναπτυξιακό πλεονέκτηµα για το Θέρµο.
Γι’ αυτό, επιβάλλεται ο εκσυγχρονισµός του οδικού δικτύου της ορεινής
αυτής περιοχής να αντιµετωπιστεί από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ως
ζήτηµα αιχµής και να τεθεί στις προτεραιότητές της και όχι να συνεχίσει να
αντιµετωπίζεται ως ένα από τα πολλά τοπικά ζητήµατα ήσσονος σηµασίας, όπως
συµβαίνει έως σήµερα.
Περιγραφή του αιτήµατος
Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού απαιτείται βελτίωση –
ασφαλτόστρωση δρόµων συνολικού µήκους 75 χµ., ώστε να συνδεθούν όλες
οι ορεινές Τοπικές Κοινότητες (Αµβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, ∆ιπλατάνου,
Κοκκινόβρυσης, Νεροχωρίου, Πέρκου και Χαλικίου) καθώς και το σύνολο των
οικισµών της Τοπικής Κοινότητας ∆ρυµώνα (Αγία Τριάδα, Άνω ∆ρυµώνας,
Κοσκινά), µε την έδρα του ∆ήµου και µε το βασικό µεταφορικό δίκτυο της
χώρας, χωρίς να συνυπολογιστούν οι αναγκαίες συνδέσεις τόσο µεταξύ των
Τοπικών Κοινοτήτων όσο και µε τις όµορες περιοχές της Ευρυτανίας και της
Ναυπακτίας.
Βασικό στοιχείο της διεκδίκησης της επίλυσης αυτού του ζητήµατος
αποτελεί το γεγονός της ωριµότητας των αντίστοιχων απαιτούµενων έργων,
αφού ο ∆ήµος Θέρµου προέβη µε ίδια έσοδα στην εκπόνηση των αναγκαίων
µελετών για την ωρίµανση των σχετικών έργων οδοποιίας αυτής της περιοχής, µε
αποτέλεσµα αυτά τα έργα να έχουν πληρότητα ωρίµανσης ή να βρίσκονται στο
τελευταίο στάδιο για την εξασφάλιση του συνόλου των αδειοδοτήσεων, και γι’ αυτό να
µην υπάρχει κώλυµα ένταξής τους σε αντίστοιχο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Ο συνολικός προϋπολογισµός των αντίστοιχων έργων ανέρχεται στο ποσό
των 29.000.000,00 € περίπου σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες, πράγµα που
σηµαίνει ότι το πραγµατικό κόστος του έργου στο σύνολό του δεν θα υπερβεί
κατά πολύ το ποσό των 15.000.000,00 €, αν συνυπολογιστεί και το µεγάλο
ποσοστό των εκπτώσεων που προσφέρονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις αυτή
την περίοδο. Το κόστος αυτό δεν είναι ανέφικτο να καλυφθεί από αντίστοιχο
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Το παραπάνω ποσό επιµερίζεται σε 9.355.000,00 €, που αφορά σε
ολοκλήρωση ηµιτελών οδικών έργων σύνδεσης όλων των οικισµών που
απέχουν περί τα 20 χµ. από το Θέρµο (Αγία Τριάδα, Άγιος Θεόδωρος, Αµβρακιά,
Αµπέλια, Άνω ∆ρυµώνας, Κοσκινά, Μελίγκοβα, Νεροσύρτης, Νεροχώρι), και σε
20.000.000,00 €, που αφορά σε οδικά έργα σύνδεσης όλων των οικισµών που
βρίσκονται σε ακτίνα απόστασης περί τα 30 χµ. από το Θέρµο (Αργυρό Πηγάδι,
∆άφνη, ∆ιπλάτανος, Θεοτόκος, Κοκκινόβρυση, Λαδικού, Πέρκος, Χαλίκι).
Αναφορικά µε τα αναφερόµενα ως ηµιτελή έργα, αυτά αφορούν σε τµήµατα
δρόµων όπου έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ή βρίσκονται σε εξέλιξη, οδικά
έργα που αναφέρονται σε βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµων σύνδεσης κάποιων
κύριων οικισµών, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί λόγω ελλιπούς χρηµατοδότησης τα
προβλεπόµενα ολοκληρωµένα οργανικά τµήµατα σύνδεσης των αντίστοιχων οικισµών, όπως επιβάλλεται σχετικά. Τα τµήµατα των δρόµων µε τα ηµιτελή έργα
είναι: Τριανταφυλλέικα – Κοσκινά, ∆ρυµώνας – Νεροχώρι, Τριανταφυλλέικα –
Μελίγκοβα – Αµβρακιά, στα οποία έχουν υλοποιηθεί σχετικά έργα από τη
Νοµαρχία Αιτωλ/νίας την περίοδο 2008-2009, Τριανταφυλλέικα – Αµπέλια –
Άγιος Θεόδωρος Κοκκινόβρυσης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη έργο από το
πρόγραµµα «ΠΙΝ∆ΟΣ», και ∆ρυµώνας – Νεροσύρτης, όπου βρίσκεται σε
διαδικασία δηµοπράτησης έργο από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
Τα υπόλοιπα τµήµατα των δρόµων σύνδεσης των οικισµών που
απέχουν έως και 30 χµ. από το Θέρµο είναι: Αµβρακιά – Αργυρό Πηγάδι,
∆ιασελάκι – Πέρκος, Κόνισκα – ∆ιπλάτανος, Νεροσύρτης – Χαλίκι και Αµπέλια
– Κοκκινόβρυση.
Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι είχε ενταχθεί το 2012 στο πρόγραµµα
«ΠΙΝ∆ΟΣ» ποσό 1.800.000,00 για τη χρηµατοδότηση 7 (επτά) επιµέρους τµηµάτων,
µικρού µήκους το καθένα, από την οδοποιία στην περιοχή αυτή, ένα σε καθέναν
δρόµο, προς Χαλίκι, Νεροχώρι, Αετόπετρα, Κοσκινά, Αµβρακιά, Πέρκο και
∆ιπλάτανο, ποσό ανεπαρκές βέβαια για να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των
σχετικών έργων, αλλά το έργο τελικά δεν προχώρησε λόγω κατάργησης του
προγράµµατος «ΠΙΝ∆ΟΣ» µε την µε Α.Π. 18653/17-4-2014 σχετική εγκύκλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Εξυπακούεται ότι πρέπει να υπάρξει
αντικατάσταση της πίστωσης αυτής από αντίστοιχο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Στόχος πρέπει να είναι να προσδιοριστεί ένα λογικό χρονικό διάστηµα
χρηµατοδότησης και υλοποίησης του συνολικού έργου σύνδεσης όλων των οικισµών
από µία τουλάχιστο κατεύθυνση, ώστε σε έναν ορατό χρονικό ορίζοντα τριών –
τεσσάρων ετών να µην έχει παραµείνει κανένας οικισµός που να µην
συνδέεται µε ασφαλτοστρωµένο οδικό δίκτυο µε την έδρα του ∆ήµου και κατ’
επέκταση µε το εθνικό σύστηµα µεταφορών.
Εξυπακούεται ότι σε επόµενη φάση θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχο
έργο για σύνδεση αφενός των οικισµών µεταξύ τους και αφετέρου για εκσυγχρονισµό
των προσβάσεων της περιοχής αυτής προς τις όµορες περιοχές της Ευρυτανίας και
της Ναυπακτίας.
Παράλληλα, άµεσος στόχος πρέπει να είναι η έγκριση αντίστοιχης
πίστωσης για την επαρκή συντήρηση των χωµατόδροµων που συνδέουν τους
οικισµούς της περιοχής αυτής µε την έδρα του ∆ήµου και µεταξύ τους
(αποµάκρυνση καταπτώσεων, αποκατάσταση κατολισθήσεων όπου υπάρχουν,
διάνοιξη χαντακιών και κατασκευή των πλέον απαραίτητων τεχνικών έργων και
χαλικόστρωση), καθώς ο τεχνικός εξοπλισµός τόσο της Περιφέρειας όσο και του
∆ήµου είναι τελείως ανεπαρκής για να καλύψει αυτή την ανάγκη και η κατάσταση των
δρόµων, ειδικά των τελευταίων τµηµάτων των δρόµων που συνδέουν τους πλέον
αποµακρυσµένους οικισµούς (Πέρκο, ∆ιπλάτανο, Αργυρό Πηγάδι, Κοκκινόβρυση,
Χαλίκι) είναι απαράδεκτη.
Βήµατα προώθησης της επίλυσης του προβλήµατος
Προκειµένου να δροµολογηθεί η επίλυση του προβλήµατος αυτού, πρέπει
αυτό να προβληθεί κατάλληλα πρωταρχικά από τον ∆ήµο Θέρµου ως πρώτιστη
προτεραιότητά του και να συµπεριληφθεί στις προτεραιότητες της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης, στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει το συγκεκριµένο ζήτηµα, καθώς
οι προς εκσυγχρονισµό δρόµοι αυτής της περιοχής συµπεριλαµβάνονται στο
Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο.
Παράλληλα, πρέπει να συµβάλουν σχετικά και οι συναρµόδιοι φορείς της
κεντρικής διοίκησης, µε στόχο τη χρηµατοδότηση των απαιτούµενων σχετικών έργων µέσω κάθε δυνητικής πηγής χρηµατοδότησης. Η κεντρική διοίκηση, εξάλλου,
είναι υποχρεωµένη να παρεµβαίνει ανακατανέµοντας αναγκαίους πόρους και
τροποποιώντας χρηµατοδοτικά εργαλεία, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας
εξισορρόπησης των κραυγαλέων ανισοτήτων που προκύπτουν από τις
αστοχίες του συστήµατος κατανοµής των κάθε λογής πόρων µεταξύ των
διαφόρων επιπέδων διοίκησης, όταν διαπιστώνεται µεγάλη απόκλιση στο
επίπεδο των υποδοµών των επιµέρους περιοχών στο σύνολο της επικράτειας,
όπως χαρακτηριστικά συµβαίνει µε τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Η µοναδικότητα της έντασης του προβλήµατος αυτής της κατηγορίας σε
επίπεδο Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, και όχι µόνο, σε συνδυασµό µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής στην οποία αυτό αναφέρεται, συνιστούν τα
στοιχεία εκείνα που συνηγορούν απόλυτα στην αναγκαιότητα χρηµατοδότησης των
έργων που αναφέρονται στη βελτίωση – ασφαλτόστρωση του συνόλου της
οδοποιίας της εν λόγω περιοχής.
Κι εδώ προκύπτουν κάποια ερωτήµατα, στη βάση των οποίων πρέπει
να ενεργήσουν από κοινού οι αρµόδιοι φορείς για την επίλυση του
προβλήµατος:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Περιφέρεια προς την κεντρική
διοίκηση για την εξεύρεση του συνόλου του απαιτούµενου κονδυλίου για τη
χρηµατοδότηση του παραπάνω έργου; Ποια είναι η αντίστοιχη θέση των
κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Αιτωλοακαρνανίας;
Η ωριµότητα των σχετικών έργων έχει εξασφαλισθεί από τον ∆ήµο Θέρµου
και τα Κοινοτικά Προγράµµατα της επόµενης προγραµµατικής περιόδου δεν έχουν
ξεκινήσει ακόµη. Τι προτίθεται να κάνει η Περιφέρεια και τα συναρµόδια
Υπουργεία, ώστε να καταστεί δυνατό να ενταχθεί το παραπάνω έργο στα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα ως αναπτυξιακό έργο προστασίας και ανάδειξης
ιδιαίτερης αξίας περιβαλλοντικών πόρων και ανάδειξης της περιοχής του
∆ήµου Θέρµου ως νέου τουριστικού προορισµού;
Ποια είναι η θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου για το θέµα;
Ποια είναι η θέση του περιφερειάρχη κ. Απόστολου Κατσιφάρα και της
Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας κ. Χριστίνας Σταρακά; Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το
γεγονός ότι στις προτεραιότητές τους, σύµφωνα µε σχετικές πρόσφατες σχετικές
δηλώσεις τους, συµπεριλαµβάνονται οι υποδοµές και η ανάπτυξη πολιτικών
άρσης των κοινωνικών και οικονοµικών ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και
αναµένουµε να µετουσιωθούν σε πράξη και για την περιοχή µας αναφορικά µε το
συγκεκριµένο φλέγον ζήτηµα. Σίγουρα συµφωνούµε όλοι ότι η πιο βασική
υποδοµή είναι οι δρόµοι και εποµένως η ανισότητα, που χαρακτηρίζει την
ορεινή περιοχή του ∆ήµου µας, συνεπάγεται και την οικονοµική και την
κοινωνική ανισότητα και στερεί κάθε δυνατότητα για ανάπτυξη, ενώ την
καταδικάζει στην αποµόνωση και σε παρακµή.
Η ύπαρξη του προβλήµατος αυτού δίνει την ευκαιρία στην εκλεγµένη αρχή της
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειάς µας να σηµατοδοτήσει µε τους
χειρισµούς της µια νέα αντίληψη στην άσκηση της τοπικής πολιτικής, ανοιχτής στο
µέλλον και οραµατικής, που θα δίνει έµφαση στην ισόρροπη ενδοπεριφερειακή
ανάπτυξη, µακριά από τις επικρατούσες στενόµυαλες και κεντροβαρείς αντιλήψεις
και πρακτικές, που ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για την υπανάπτυξη της περιφέρειας
της χώρας µας.
Η αναγκαιότητα, τέλος, για την καλλιέργεια περιφερειακής συνείδησης στο
σύνολο της περιφέρειάς µας επιτάσσει την προβολή του προβλήµατος αυτού από τα Μέσα Ενηµέρωσης στο σύνολο της επικράτειας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας,
µε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για το ζήτηµα και την καλλιέργεια
κλίµατος συναντίληψης στα προβλήµατα των επιµέρους περιοχών.
Οι κάτοικοι των αποµονωµένων ορεινών χωριών του ∆ήµου Θέρµου
απαιτούν να τους αναγνωριστεί το δικαίωµα πρόσβασης στα χωριά και τα
σπίτια τους, αυτό που απολαµβάνουν όλοι οι άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα.
Ζητούν να τους αναγνωριστεί το δικαίωµα αυτό για το σήµερα, που οι ανάγκες για
κίνηση, για επιχειρηµατικές και κοινωνικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα µεγάλες,
καθώς πολλές οικογένειες ανέργων από τα αστικά κέντρα υποχρεώθηκαν να
επιστρέψουν µόνιµα στα χωριά τους, προσπαθώντας να κάνουν µια νέα αρχή. Τα
αποµονωµένα ορεινά χωριά στην ορεινή Τριχωνίδα εκπέµπουν κραυγή αγωνίας για
την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήµατος. Μήπως ήρθε η κατάλληλη ώρα να
εισακουστούν οι χρόνιες επίµονες εκκλήσεις τους;».
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου τονίστηκε, τόσο από τα
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και από τον κ. ∆ήµαρχο όσο και από τους
Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της ορεινής περιοχής, αλλά
και από εκπροσώπους τοπικών Συλλόγων που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, η
αναγκαιότητα ανταπόκρισης των αρµόδιων φορέων της πολιτείας στην κάλυψη
αυτής της κεφαλαιώδους ανάγκης για εκσυγχρονισµό της οδοποιίας της ορεινής
περιοχής του ∆ήµου Θέρµου.
Ακολούθως, o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη
του την ανωτέρω εισήγηση,
 Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
α) Αποδέχεται και υπερψηφίζει την ανωτέρω εισήγηση.
β) Θεωρεί ζήτηµα πρώτιστης προτεραιότητας τη χρηµατοδότηση των
απαιτούµενων οδικών έργων για τον εκσυγχρονισµό (ουσιαστική βελτίωση –
ασφαλτόστρωση) του οδικού δικτύου της ορεινής περιοχής του ∆ήµου
Θέρµου, ώστε να συνδεθούν σε πρώτη φάση όλοι οι οικισµοί µε την έδρα του
∆ήµου και µε το εθνικό σύστηµα µεταφορών, και συγχρόνως την άµεση λήψη
µέριµνας για επαρκή συντήρηση του χωµάτινου οδικού δικτύου της περιοχής
αυτής στο σύνολό του.
γ) Τονίζει την ανάγκη να υπάρξει ειδική µέριµνα για τη χρηµατοδότηση
των απαιτούµενων έργων εκσυγχρονισµού της οδοποιίας της παραπάνω
περιοχής, σε αντιστοίχιση µε την έκταση του προβλήµατος αυτού και τη
µοναδικότητα της έντασής του στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και ίσως και
σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως επιτάσσει η αναγκαιότητα για την αποτελεσµατική
αντιµετώπισή του στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Πολιτείας για επίτευξη της
ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.
δ) Καλεί την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας, ως αρµόδιο
φορέα για το Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι δρόµοι
σύνδεσης των Τοπικών Κοινοτήτων της ορεινής περιοχής του ∆ήµου Θέρµου, να
συµπεριλάβει στις πρώτιστες προτεραιότητές της τον εκσυγχρονισµό (βελτίωση – ασφαλτόστρωση) της οδοποιίας της περιοχής αυτής και να
εξαντλήσει όλα τα περιθώρια χρηµατοδότησης του έργου από πόρους της
Περιφέρειας εντός της θητείας της παρούσας Περιφερειακής Αρχής.
Συγχρόνως, να προβεί στην άµεση χρηµατοδότηση έργου για την επαρκή
συντήρηση του χωµάτινου επαρχιακού δικτύου της περιοχής αυτής στο
σύνολό του µε έµφαση στα τελευταία τµήµατα οδοποιίας σύνδεσης των πλέον
αποµακρυσµένων οικισµών, µε στόχο την εξυπηρέτηση της περιοχής το χρονικό
διάστηµα που θα µεσολαβήσει ως την ολοκλήρωση του έργου της ασφαλτόστρωσης
της οδοποιίας της.
ε) Θεωρεί απόλυτα λογικό και επιβεβληµένο να ενισχυθεί οικονοµικά η
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας για την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού από
την κεντρική διοίκηση, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας παρέµβασής της για
εξισορρόπηση των κραυγαλέων ανισοτήτων, όπως η συγκεκριµένη
περίπτωση, που προκύπτουν από τις αστοχίες του συστήµατος κατανοµής
των κάθε λογής πόρων µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Στο
πλαίσιο αυτό πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να καταστεί επιλέξιµο το
παραπάνω έργο και για ένταξη στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ως αναπτυξιακό
έργο προστασίας και ανάδειξης ιδιαίτερης αξίας περιβαλλοντικών πόρων και
ανάδειξης της περιοχής του ∆ήµου Θέρµου ως νέου τουριστικού προορισµού.
στ) Καλεί όλους τους συναρµόδιους φορείς, προς τους οποίους πρέπει να
σταλεί η απόφαση αυτή – αρµόδια Υπουργεία, Βουλευτές του Νοµού και Π.Ε.∆.
∆υτικής Ελλάδας – να παρέµβουν αποφασιστικά, στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων τους, για την εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων από
κάθε δυνητική πηγή χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του αιτούµενου
έργου στο σύνολό του.
Ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης
επεσήµανε ότι αποδέχεται την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού της οδοποιίας της
παραπάνω περιοχής σύµφωνα µε τη σχετική εισήγηση, αλλά θεωρεί ότι το ζήτηµα
που τίθεται είναι ποιο θα είναι το κοινωνικό περιεχόµενο της συγκεκριµένης
παρέµβασης µε δεδοµένο και τον µεγάλο βαθµό εγκατάλειψης και ερήµωσης της
περιοχής και ότι θα πρέπει από την παρέµβαση αυτή να επωφεληθούν οι κάτοικοι
της περιοχής και όχι επιχειρηµατικά συµφέροντα ξένα προς τον λαό.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 189/2014.
 Γι΄ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 Μαραγιάννης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου