Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Έργα από χρηματοδοτικά προγράμματα στον Δήμο Θέρμου


Ενόψει της λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, 2011-2014, και με στόχο την πληροφόρηση των δημοτών μας για το έργο που έχει συντελεστεί αυτή την περίοδο στον Δήμο
Θέρμου, το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για την περαιτέρω δράση της νέας δημοτικής αρχής που θα προκύψει από τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, κρίναμε
χρήσιμο να δημοσιοποιήσουμε τα έργα στην περιοχή αναφοράς του Δήμου μας που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τόσο αυτά που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε
διαδικασία υλοποίησης όσο και αυτά που έχουν χρηματοδοτηθεί, χωρίς, ωστόσο, να βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είτε λόγω μη ολοκλήρωσης του συνόλου των διαδικασιών είτε λόγω
καθυστέρησης στην εξασφάλιση του συνόλου των αδειοδοτήσεων. Επιπλέον, παρουσιάζουμε και τα ώριμα από άποψη μελετών και αδειοδοτήσεων έργα, για τα οποία έχει υποβληθεί
πρόταση ένταξης σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και, τέλος, όσα έργα βρίσκονται σε πορεία ωρίμανσης, ώστε να είναι έτοιμα προς
ένταξη στο αντίστοιχο του ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020 ή σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα.
Τα έργα αυτά αναφέρονται σε ποικιλία αντικειμένων αναλόγως των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους περιοχής του Δήμου. Επιπλέον, έχουν σχεδιαστεί
και σε συνάφεια με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των προγραμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται για λόγους οικονομίας χώρου μικρότερα έργα τοπικής σημασίας, τα οποία
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα του Δήμου. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνεται αναλυτικά το κόστος των μελετών που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του Δήμου Θέρμου για τα
αναγραφόμενα έργα, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 400.000,00 € περίπου για τη δημοτική περίοδο 2011-2014. Σ’ αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των
μελετών πολλών από τα αναγραφόμενα έργα που διατέθηκε, επίσης από τον προϋπολογισμό του Δήμου, κατά τις δύο προηγούμενες δημοτικές περιόδους, το χρονικό διάστημα 2003-
2010, το οποίο είναι ακόμη μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της τρέχουσας περιόδου, και ειδικά αυτό που αφορά στις μελέτες των δρόμων της ορεινής περιοχής, οι οποίες έχουν
χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από τον Δήμου Θέρμου.
Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται έργα για τα οποία έχει χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, όπως αυτά της βελτίωσης τμήματος της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, τμήματος της Επαρχιακής Οδού Ναυπάκτου – Θέρμου και του δρόμου Μυρτιά –
Σιταράλωνα, καθώς και τα έργα της βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης των δρόμων σύνδεσης των ορεινών Τοπικών Κοινοτήτων, τις μελέτες των οποίων χρηματοδότησε εξ’ ολοκλήρου ο
Δήμος Θέρμου στη διάρκεια τόσο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου όσο και των δύο προηγούμενων αντίστοιχων, όπως προαναφέρθηκε. Η απαιτούμενη χρηματοδότηση για τα έργα
οδοποιίας είναι ελλιπής ως τώρα για διάφορους λόγους, με σημαντικότερους των οποίων τον μεγάλο προϋπολογισμό τους και την έλλειψη της απαιτούμενης πολιτικής βούλησης από
τους αρμόδιους φορείς. Επειδή, όμως, πρόκειται για έργα πρωτεύουσας σημασίας, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την πλήρη ωρίμανσή τους από πλευράς μελετών και αδειοδοτήσεων,
καθώς διαφορετικά θα ήταν αδύνατο τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν από οποιαδήποτε πηγή, διαθέτοντας σημαντικά για τον προϋπολογισμό του Δήμου ποσά γι’ αυτό και
διεκδικώντας και άλλα αντίστοιχα μέσω των αρμόδιων φορέων.
Η τακτική της ωρίμανσης έργων, την οποία θέσαμε ως προτεραιότητα της δράσης μας, συνιστά την καλύτερη επένδυση για το μέλλον του τόπου και έχει αποδώσει πολύ
ικανοποιητικά ως τώρα. Επιπλέον, βέβαια, η ορθότητα της επιλογής αυτής θα αποδειχθεί περίτρανα και στο μέλλον από τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν βάσει της ωριμότητάς τους.
Σημειώνεται ότι κάποια από τα αναφερόμενα έργα υλοποιούνται από άλλους φορείς πέραν του Δήμου Θέρμου λόγω αρμοδιότητάς τους, όπως είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
(Περιφέρεια Δ.Ε.) για την επαρχιακή οδοποιία και το Υπουργείο Πολιτισμού για τα έργα σχετικά με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου και την ανασκαφική δραστηριότητα στον
αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου. Επίσης, άλλα έργα αρμοδιότητας του Δήμου Θέρμου, που χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ελληνικό δημόσιο, όπως είναι το ΕΣΠΑ 2007-2013, τα υλοποιεί ο Δήμος Μεσολογγίου, ως έδρα του Νομού Αιτωλ/νίας, για λογαριασμό του Δήμου Θέρμου μέσω της υπογραφής
σχετικών προγραμματικών συμβάσεων (Π.Σ.), όπως προβλέπεται σχετικά για την εξυπηρέτηση Δήμων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια λόγω υποστελέχωσης
των υπηρεσιών τους. Κάποια έργα αυτής της κατηγορίας τα υλοποιεί η Περιφέρεια μέσω της ίδιας διαδικασίας, όπως είναι τα έργα που αναφέρονται στην αποκατάσταση της στατικής
επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου και της ανέγερσης του Λυκείου.
Έργα σε εξελικτική διαδικασία υλοποίησης ή χρηματοδότησης
Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός (€) Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Εξελικτική φάση Φορέας υλοποίησης
Τεχνική βοήθεια Δήμου Θέρμου για υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ 50.000,00 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη ΜΟΔ Υλοποιείται Δήμος Θέρμου 2

Ολοκλήρωση κατασκευής τμημάτων δικτύου αποχέτευσης Θέρμου 730.000,00 ΕΣΠΑ (ΕΠ Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) Ολοκληρώθηκε (Π.Σ.) Περιφέρεια Δ.Ε.
Ανάπλαση του κέντρου του Θέρμου, αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των
σημαντικών σημείων της πόλης
664.225,00 ΕΣΠΑ (ΕΠ Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) Υλοποιείται (ΠΣ) Δήμος Μεσολογγίου
Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου 2.820.000,00 ΕΣΠΑ (ΕΠ Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) Δημοπρατήθηκε (Π.Σ.) Περιφέρεια Δ.Ε.
Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Αμπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης &
Τσιρνόκος Τ.Κ. Αργυρού Πηγαδίου
819.700,00 ΕΣΠΑ (ΕΠ Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) Υλοποιείται (Π.Σ.) Δήμος Μεσολογγίου
Εκσυγχρονισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Θέρμου 700.000,00 Π. Δημοσίων Επενδύσεων Προς δημοπράτηση Δήμος Θέρμου
Βελτίωση ύδρευσης Κόνισκας 510.000,00 Π. Δημοσίων Επενδύσεων Υλοποιείται Δήμος Θέρμου
Μετατροπή κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αργυρού Πηγαδίου σε Τοπικό Εκθετήριο
& Χώρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ανάδειξης Αγροτικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
176.961,40 ΠΑΑ 2007-2013 / Άξονας 3 Υλοποιείται Δήμος Θέρμου
Ανάδειξη και αξιοποίηση Πηγής Λιβαδόβρυση Δ.Κ. Θέρμου 110.000,00 ΠΑΑ 2007-2013 / Άξονας 3 Υλοποιείται Δήμος Θέρμου
Ανάδειξη και αξιοποίηση Πηγών Τ.Κ. Διπλατάνου 120.000,00 ΠΑΑ 2007-2013 / Άξονας 3 Υλοποιείται Δήμος Θέρμου
Ανάδειξη και αξιοποίηση Πηγής Αμπέλια Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης 112.000,00 ΠΑΑ 2007-2013 / Άξονας 3 Σε διαδικασία υλοποίησης Δήμος Θέρμου
Διαμόρφωση χώρου Βρύσης Αγίου Ιωάννη Τ.Κ. Κόνισκας 127.000,00 ΠΑΑ 2007-2013 / Άξονας 3 Υλοποιείται Δήμος Θέρμου
Βελτίωση τμημάτων οδοποιίας Θέρμο – Αμπέλια – Κοκκινόβρυση & διακλάδωση προς
Άγιο Θεόδωρο
1.200.000,00 Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» Υλοποιείται Περιφέρεια Δ.Ε.
Συντήρηση της 19ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα: Δρυμώνα – Νεροσύρτη έτους 2013-
2014 
200.000,00 Πρόγραμμα Περιφέρειας Δ.Ε. 

Προς δημοπράτηση Περιφέρεια Δ.Ε.
Συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού Τμήματος: Θέρμο-Πετροχώρι-Ανάληψη 150.000,00 Πρόγραμμα Περιφέρειας Δ.Ε. Σε διαδικασία δημοπράτησης Περιφέρεια Δ.Ε.
Συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού Τμήματος: Θέρμο-Γέφυρα Τριανταφυλλέικα 150.000,00 Πρόγραμμα Περιφέρειας Δ.Ε. Σε διαδικασία δημοπράτησης Περιφέρεια Δ.Ε.
Διαπλάτυνση της Ε.Ο. Θέρμο-Πετροχώρι μετά τα Σφαγεία προς Πετροχώρι 75.000,00 Πρόγραμμα Περιφέρειας Δ.Ε. Σε διαδικασία δημοπράτησης Περιφέρεια Δ.Ε.
Συντήρηση της 40ης
 Επαρχιακής Οδού στο τμήμα: Κυρα Βγένα – Κρύο Νερό – Λευκό –
Ταξιάρχη μετά διακλάδωσης προς Σπαρτιά, έτους 2013-2014
500.000,00 Πρόγραμμα Περιφέρειας Δ.Ε. Σε διαδικασία δημοπράτησης Περιφέρεια Δ.Ε.
Παρεμβάσεις ολοκλήρωσης Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου 1.365.000,00 Ε.Π. Υπουργείου Πολιτισμού Σε διαδικασία υλοποίησης Υπουργείο Πολιτισμού
Ανάδειξη του ναού του Θερμίου Απόλλωνα 550.000,00 Ε.Π. Υπουργείου Πολιτισμού Σε διαδικασία υλοποίησης Υπουργείο Πολιτισμού
Ψηφιακές υπηρεσίες για την ανάδειξη ευκαιριών στην αγροτική παραγωγή και στον
τουρισμό στον Δήμο Θέρμου
61.500,00 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΕΤΑΑ Σε διαδικασία αξιολόγησης (Π.Σ.) Δήμος Μεσολογγίου
Βελτίωση Μονοπατιού Μοκιστιάνου 86.400,00 ΠΑΑ 2007-2013 / Άξονας 4 Προς δημοπράτηση Δήμος Θέρμου
Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ανάληψης 90.000,00 Π. Δημοσίων Επενδύσεων Περιβαλλοντική αδειοδότηση Δήμος Θέρμου
Αποζημίωση ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη νέας χάραξης Ε.Ο. Θέρμου – Αγρινίου (τμήμα
Θέρμο – Πουρνάρα)
200.000,00 Π. Δημοσίων Επενδύσεων Προς υλοποίηση Περιφέρεια Δ.Ε.
Ασφαλτόστρωση δρόμου Δρυμώνας – Νεροχώρι 200.000,00 Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» Περιβαλλοντική αδειοδότηση Περιφέρεια Δ.Ε.
Ασφαλτόστρωση δρόμου Τριανταφυλλέικα – Κοσκινά 200.000,00 Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» Περιβαλλοντική αδειοδότηση Περιφέρεια Δ.Ε.
Ασφαλτόστρωση δρόμου Δρυμώνας – Άνω Δρυμώνας 300.000,00 Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» Περιβαλλοντική αδειοδότηση Περιφέρεια Δ.Ε. 3 

Ασφαλτόστρωση δρόμου Μελίγκοβα – Αμβρακιά 300.000,00 Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» Περιβαλλοντική αδειοδότηση Περιφέρεια Δ.Ε.
Ασφαλτόστρωση δρόμου Κόνισκα – Διπλάτανος 300.000,00 Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» Περιβαλλοντική αδειοδότηση Περιφέρεια Δ.Ε.
Ασφαλτόστρωση δρόμου Διασελάκι – Πέρκος 300.000,00 Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» Περιβαλλοντική αδειοδότηση Περιφέρεια Δ.Ε.
Ασφαλτόστρωση δρόμου Αετόπετρα – Δρυμώνας 200.000,00 Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» Περιβαλλοντική αδειοδότηση Περιφέρεια Δ.Ε.
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Θέρμου 150.821,03 ΥΠΠΕΚΑ – ΕΠΕΡΑΑ Σε διαδικασία αξιολόγησης (Π.Σ.) Δήμος Μεσολογγίου
Ανέγερση Λυκείου Θέρμου 3.640.000,00 ΕΣΠΑ (ΕΠ Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) Σε διαδικασία αξιολόγησης (Π.Σ.) Περιφέρεια Δ.Ε.
Οδοποιία Περιμετρικής Οδού Σχεδίου Πόλεως Θέρμου (δρόμος Εφορία – Γυμνάσιο) 750.000,00 ΕΣΠΑ / ΕΔΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Σε διαδικασία αξιολόγησης (Π.Σ.) Δήμος Μεσολογγίου
Προμήθεια Οργάνων & Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας για την Παιδική Χαρά του
Θέρμου
244.748,00
ΥΠΠΕΚΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ
Σε διαδικασία αξιολόγησης (Π.Σ.) Δήμος Μεσολογγίου
Παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης σε επιλεγμένες περιοχές οικισμών Τοπικών
Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου
[αφορά συμπληρωματικές παρεμβάσεις ανάπλασης στους οικισμούς, Ανάληψη (κατασκευή
Παιδικής Χαράς & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου), Πετροχώρι (ανάπλαση κέντρου), Άνω
Μυρτιά (πλακόστρωση δρόμων), Δρυμώνα (ανάπλαση κεντρικού δρόμου), Αμβρακιά
(ανάπλαση κεντρικού δρόμου & μονοπατιών), Κόνισκα (ανάπλαση εισόδου), Αμπέλια
(ανάπλαση μονοπατιού), Διασελάκι (ανάπλαση κέντρου), Πέρκο (ανάπλαση εισόδου)]3.380.000,00

ΕΣΠΑ / ΕΔΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Σε διαδικασία αξιολόγησης

(Π.Σ.) Δήμος Μεσολογγίου
Διαμόρφωση πεζοπορικής διαδρομής: Μονοπάτι Εξοδιτών Μεσολογγίου
 [Διαδημοτικό έργο Δήμων Μεσολογγίου, Αγρινίου, Θέρμου, Ναυπακτίας - Το μονοπάτι
διέρχεται από Καλούδι, Ανάληψη, Κόφτρα, Δοσούλα, Γέφυρα Αρτοτίβας]

728.000,00 ΕΣΠΑ (ΕΠ Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)

Σε διαδικασία αξιολόγησης

(Π.Σ.) Δήμος Μεσολογγίου

Παρεμβάσεις βελτίωσης αρδευτικών δικτύων Δήμου Θέρμου
[αφορά αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης Κόφτρας και βελτίωση αρδευτικών
δικτύων σε παραποτάμιους οικισμούς της Κοιλάδας του Γιδομανδρίτη]

615.000,00
 ΠΑΑ 2007-2013 / Άξονας 3

Σε διαδικασία αξιολόγησης Δήμος Θέρμου
Έργα σε διαδικασία ωρίμανσης και προς ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα
Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός (€) Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Εξελικτική φάση Φορέας υλοποίησης
Συντήρηση & Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και διαμόρφωσή του ως Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων στην Αμβρακιά
250.000,00 - Πλήρης ωρίμανση -
Διαμόρφωση δικτύου πεζοπορικών διαδρομών σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου
Θέρμου
[αφορά τα μονοπάτια Πέρκος-Κόνισκα-Αμβρακιά-Προυσός, Γέφυρα Μπανιά-Μοναστήρι
Ανάληψης, Μέγα Δένδρο-Αετόπετρα-Δρυμώνας-Προυσός, Μέγα Δένδρο-Αγία Παρασκευή,
Αετόπετρα-Μονή Καταφυγίου, Μέγας Λάκκος-Θέρμο-Λιβαδόβρυση, με τον διακριτικό τίτλο
«Μονοπάτια Προσκυνητών», συνολικού μήκους 47 χμ.]


362.519,48
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Κατασκευή δύο πεζογεφυρών στον Εύηνο και στο Κοσινόρεμα επί του μονοπατιού
Πέρκος – Κόνισκα – Αμβρακιά – Προυσός
[συμπληρωματικό έργο στο έργο «Διαμόρφωση δικτύου πεζοπορικών διαδρομών σε
επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Θέρμου»]

Προς διαμόρφωση - 

Εκπόνηση μελετών - 4 

Σήμανση Ποδηλατικών Διαδρομών, Αξιοθέατων και Μνημείων σε επιλεγμένες περιοχές
του Δήμου Θέρμου
[αφορά διαδρομές συνολικού μήκους 70 χμ., που αναφέρονται σε δύο περιοχές, στην Κοιλάδα
του Γιδομανδρίτη με σημείο αναφοράς τον Δρυμώνα, και στην περιοχή του Ευήνου, ανάμεσα
σε Κόφτρα, Αβαρίκο, Χρυσοβίτσα, Δοσούλα, Γέφυρα Αρτοτίβας]
159.900,00
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Δήμου Θέρμου
[αφορά παρεμβάσεις στους οικισμούς, Θέρμο, Μυρτιά, Αγία Σοφία, Άνω Χρυσοβίτσα, Κάτω
Χρυσοβίτσα, Πετροχώρι, Ανάληψη, Φλεσουριά, Μάνδρα, Δρυμώνα]
1.550.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Αναδιαμόρφωση οδού Γ. Σωτηριάδη & Κ. Ρωμαίου – αρχαιολόγων (τμήμα εντός σχεδίου
πόλεως και ορίων οικισμού Θέρμου) Δήμου Θέρμου
634.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίου Παλαιάς Αγοράς Ανάληψης και μετατροπή του σε
Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού
Προς διαμόρφωση - Εκπόνηση μελετών -
Βελτίωση τμήματος Εθνικής Οδού Αγρινίου–Θέρμου (παράκαμψη Αγίας Σοφίας & Μυρτιάς) Προς διαμόρφωση - Εκπόνηση μελετών Περιφέρεια Δ.Ε.
Βελτίωση τμήματος Επαρχιακής Οδού Ναύπακτος – Θέρμο (Πετροχώρι – Σιταράλωνα) 10.000.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Μελέτη βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης δρόμου Μυρτιά – Σιταράλωνα 300.000,00 (μελέτη) Π. Δημοσίων Επενδύσεων Εκπόνηση μελέτης Περιφέρεια Δ.Ε.
Διάνοιξη δρόμου Λιβάδι – Καλούδι 1.830.000,00 - Πλήρης ωρίμανση -
Βελτίωση δρόμου Τριανταφυλλέικα – Άγιος Θεόδωρος – Αμπέλια 3.450.000,00 - Πλήρης ωρίμανση -
Βελτίωση δρόμου Μελίγκοβα – Αμβρακιά 2.000.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Βελτίωση δρόμου Δρυμώνας – Νεροσύρτης 1.600.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση - 
Αποπεράτωση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης δρόμου Τριανταφυλλέικα – Κοσκινά 600.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Αποπεράτωση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης δρόμου Δρυμώνας – Νεροχώρι 350.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Αμβρακιά – Αργυρό Πηγάδι 2.700.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Κόνισκα – Διπλάτανος 4.200.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Διασελάκι – Πέρκος 4.200.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Νεροσύρτης – Χαλίκι 4.000.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση - 
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια – Κοκκινόβρυση 4.000.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Κόνισκα – Μεσοκώμη (όρια Νομού) 2.100.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Διάνοιξη δρόμων πρόσβασης σε Κοινοτικούς Βοσκοτόπους ορεινής περιοχής Δήμου
Θέρμου [αφορά σε δρόμους πρόσβασης σε Θεοτικό Δρυμώνα, Κόκκινο Διάσελο Κοσίνας &
Κορομηλιές Αργυρού Πηγαδίου]
590.000,00 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση -
Θέρμο, 27 Μαρτίου 2014
Ο υπεύθυνος του Δήμου για χρηματοδοτικά προγράμματα Ο Δήμαρχος Θέρμου
Νίκος Κωστακόπουλος – Δημοτικός Σύμβουλος Θεόδωρος Πορφύρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου